Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Bestuur

Het bestuur van de HBV bestaat momenteel uit   4 personen, die de volgende functies vervullen:

  • Voorzitter 
  • Vicevoorzitter 
  • Penningmeester
  • Bestuurslid
  • Bestuursleden - vacatures

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Ambtelijk secretariaat 
  • Adviseur

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom heeft met Stadlander een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat er op basis van wederzijds vertrouwen regelmatig overleg wordt gevoerd over beleids- en beheerzaken. Het spreekt vanzelf dat hierbij primair de belangen van onze leden het uitgangspunt zijn en blijven.

 De HBV heeft volgens de samenwerkingsovereenkomst die met Stadlander is gesloten o.a. de taak om bewonerscommissies (BC's) op te richten. Deze bewonerscommissies kunnen werkzaam zijn in een complex, straat of wijk.

De behoefte om een BC op te richten ontstaat vaak als er iets gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud, sloop of herstructurering van een complex, straat of wijk.

 Zodra er een BC is opgericht, kunnen zij aanspraak maken op financiële en facilitaire steun van de HBV. Leden van de BC’s worden in staat gesteld om een cursus te volgen op het gebied van volkshuisvesting. In samenwerking met de Woonbond wordt de juiste cursus uitgezocht. De kosten hiervan zijn vanzelfsprekend voor rekening van de HBV, evenals vergaderkosten met de achterban.

 Ingevolge de statuten en het huishoudelijk reglement van de HBV en de samenwerkingsovereenkomst met Stadlander vallen de BC’s onder de vleugels van de HBV. Binnen de straat, wijk of complex hebben de BC’s een zelfstandige en signalerende taak.